Avís Legal i Condicions d'Ús

En aquest apartat estan establertes les condicions generals de la pàgina web www.aios.cat

Suggerim a l'usuari llegeixi atentament aquest Avís Legal, recordant-li que si utilitza el nostre lloc Web declara l'acceptació plena de tots els apartats vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi a aquesta pàgina.

CONDICIONS D'ÚS

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc Web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents Condicions d'Ús, la Política de Privacitat, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic .

Aquest lloc Web conté materials preparats per l'advocada Ana María Serra Sanz amb finalitats únicament informatives, per tant, aquests materials podrien no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i no han de considerar-se, sota cap concepte, com substitutius d'assessorament legal o d'altra naturalesa. L'accés a aquests materials no estableix ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Ana María Serra Sanz i l'usuari d'aquest lloc Web. Per tot això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de de la informació continguda a la mateixa sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l'usuari no ha d'enviar cap tipus d'informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos autorització per remetre aquesta informació.

De la mateixa manera, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

PROTECCIÓ DE DADES

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc Web exigeixen la recollida de dades personals que es consideren imprescindibles per la prestació dels mateixos per Ana María Sierra Sanz (en endavant el Despatx). Durant el procés de recollida de dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació del serveis.

La informacció que rep el Despatx dels usuaris d'aquest lloc Web, mitjançant els diferents formularis (consultes on-line, o contractació de serveis) és objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a fitxers de la seva titularitat, sent responsable d'aquests fitxers Ana María Sierra Sanz, amb NIF: 44006867R, amb domicili social al C/ Escultor Ordóñez núm 25-29 baixos , 08016, Barcelona i amb adreça de correu electrònic: anna@aios.cat

L'enviament de correus electrònics o la cumplimentació de formularis inclosos al present lloc Web implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal als fitxers referits anteriorment i el seu consentiment a que les seves dades es facin servir per l'enviament de comunicacions comercials .

En relació a les dades recollides en la forma prevista als apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: C/ Escultor Ordóñez núm 25-29 baixos, 08016, Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i contingut concret del dret exercitat .

El Despatx no utilitza les cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc Web . No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte l'ús de cookies.

El Despatx guardarà les dades de caràcter personal que hagi recabat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa aplicable .

Totes les dades facilitades, independentment del seu caràcter, estan protegides pel deure de confidencialitat de l'advocat .

AVÍS LEGAL

La pàgina web www.aios.cat pertany a Ana María Serra Sanz, d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb DNI n º 44006867R; Col·legiada al Col·legi d'Advocats de Barcelona amb el n º 27024 i amb domicili fiscal al C/ Escultor Ordoñez n º 25-29 baixos, 08016, Barcelona. Els serveis que es presten mitjançant aquesta web es realitzen a través de professionals, Advocats , amb el títol acadèmic de llicenciats en dret.

Les normes professionals aplicables a l'exercici de l'Advocacia estan contingudes a l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola, aprovat pel Reial Decret 658/2001, de 22 de juny. (Butlletí Oficial de l' Estat n º 164 de 10 de juliol de 2001), a on pot ser consultat. També es pot consultar a internet, a la pàgina del Butlletí Oficial de l'Estat (http://www.boe.es) i alternativament a la del Consell General de l'Advocacia Espanyola ( http://www.cge.es) .

També el Codi Deontològic de l'Advocacia Espanyola. Publicat el 30/07/2000. Aprovat pel Ple del C.G.A.E. de 30 de juny de 2000. Pot Ser visualitzat a la seva web ( http://www.cgae.es) .

Als efectes del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en endavant LSSI, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal el propietari del domini referenciat, l'informa que la finalitat de la pàgina Web és publicitària i informativa, així mateix, s'ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels serveis del despatx, així com registrar-se i gestionar les seves consultes i procediments. Les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers degudament inscrits a l'AEPD titularitat d'Ana María Serra Sanz amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per mantenir-li informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb l'activitat via correu electrònic, fax, sms, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, excepte oposició expressa per la seva part. El Despatx es compromet a no cedir ni utilitzar aquestes dades sinó és per les finalitats que han estat recabades.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Despatx no es responsabilitza dels possibles errors o omissions que poguessin existir en els continguts d'aquest Lloc. Així mateix, aquests continguts poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Aquest lloc web conté vincles amb altres pàgines d'Internet i ho fa amb la creença de bona fe de què aquests continguts compleixen amb la llei. Això no vol dir que el Despatx aprovi o recomani els continguts dels mateixos. Si l'usuari accedeixi a ells, ho fa sota la seva responsabilitat. El Despatx no assumeix garanties sobre la veracitat, exactitud o actualització dels continguts, serveis, textos, gràfics i vincles  d'aquest llocs . Tampoc es fa responsable dels danys informàtics o de altre tipus que pogués ocasionar al visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic o als correus electrònics.

La violació de la seguretat del sistema o red pot comportar responsabilitats civils o penals. El Despatx es reserva el dret d'investigar les possibles violacions de seguretat a aquest Lloc Web o, a instància de les autoritats competents, podrà contribuir a la investigació de possibles violacions.

El Despatx no es responsabilitza dels danys que pugui ocasionar un suposat cessament o impossibilitat d'ús d'aquest Lloc Web i dels seus continguts, pèrdua de dades o interrupció del negoci, independentment d'haver estat o no advertits sobre aquesta possibilitat .

La prestació del servei del Lloc Web i les condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts, en quant ho permeti la llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acordant sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del titular de la pàgina web o de tercers sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del titular de la pàgina web o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre els mateixos.

SERVEIS ON-LINE

La contractació dels serveis on-line inserits dins l'apartat "Serveis" del web www.aios.cat, implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les següents condicions generals de contractació.

Les presents Condicions Generals tenen per objecte l'arrendament dels serveis jurídics prestats al web a canvi dels honoraris indicats per AIOS, pagats pel client i prestats pels advocats que integren el despatx professional.

Les respostes a les consultes jurídiques tenen caràcter merament orientatiu i genèric en funció, exclusivament, de la informació facilitada pel client. Aquestes respostes no constitueixen, en cap cas, assessorament jurídic integral. L'assessorament només podrà facilitar un advocat a la vista de la documentació pertinent, previ examen de totes les circumstàncies de l'assumpte i no només les de la consulta en línia.

De conformitat amb la legislació aplicable, per a ser perceptor dels serveis jurídics prestats per aquest despatx, el Client haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per contractar que estableixi la llei. A Espanya aquesta edat és la de 18 anys.

Els honoraris seran els expressats en l'apartat corresponent inserit en la secció "Serveis" del lloc web.

Pel cas que sigui necessari un estudi previ de l'assumpte per tal d'indicar els honoraris, AIOS requerirà la informació necessària al Client per a la fixació dels mateixos i l'import li serà comunicat per correu electrònic al client, podent aquest Acceptar o Rebutjar el encàrrec professional lliurement, sense haver d'abonar cap import.

Cancel·lacions pel Client. Després de la contractació i pagament del servei el Client podrà cancel·lar i desistir d'aquesta contractació en un termini màxim de 3 dies hàbils, amb o sense causa justificada, sense cap tipus de penalització, sempre que el Servei Jurídic no hagi estat prestat ja per l'advocat integrant del despatx AIOS.

Per formular aquest desistiment el Client haurà de comunicar expressament mitjançant correu electrònic o per un altre mitjà que permeti la constància de la recepció. En aquest cas, el nostre despatx restituirà al Client l'import que hagués satisfet pels serveis jurídics contractats mitjançant transferència bancària en un termini màxim de 15 dies hàbils.

MÈTODE DE CONTRACTACIÓ

Per poder contractar un servei jurídic on-line, el Client haurà d'emplenar els camps obligatoris del formulari corresponent.

Si el Client desitja que AIOS li remeti per correu ordinari la factura corresponent al Servei contractat, haurà de fer constar expressament marcant l'opció adequada en el formulari de contractació. En cas que no marqui aquesta opció, es presumirà que el Client prefereix rebre la factura per correu electrònic.

Els serveis jurídics contractats mitjançant el lloc web www.aios.cat, seran facturats a través d'Ana María Sierra Sanz, pel concepte de "serveis jurídics web".

FORMA DE PAGAMENT

El Client pagarà els honoraris mitjançant targeta de crèdit o mitjançant la plataforma PayPal (Europe) S.à.rl & Cie, S.C.A.

L'ús fraudulent de targetes de crèdit, o la denegació de l'operació de cobrament per qualsevol causa, donarà dret a AIOS a rescindir la contractació del Servei Jurídic contractat, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals corresponents.

SEGURETAT DE PAGAMENTS

AIOS utilitza tots els sistemes i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades facilitades pel client o usuari.

Quan el client o usuari opera amb la seva targeta a través del web entra en el sistema de servidor segur (SSL) del Banc Sabadell, que el trasllada, sense intermediacions, a la seva entitat bancària. Aquesta fórmula garanteix plenament la seguretat de les dades que viatgen per la xarxa.

AIOS, en cap moment, té coneixement de les dades dels seus clients ni accedeix als seus comptes personals ja que l'operació de cobrament-pagament es realitza directament per l'esmentada entitat o mitjançant la plataforma PayPal.